МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛЕВСКИ ЕООД е бенефициент по договор № BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”, с партньор ИНСТИТУТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И НОВАТОРСТВО ЕООД, по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Проектът се изпълнява в периода от 28.02.2023 г. до 30.04.2024 г.

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА


Създаване на заетост за безработни лица от рискови групи в община Левски – целеви район на грантовата схема „Създаване на работни места” на Програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на ФМ на EИП 2014 – 2021 г. – чрез повишаване икономическата активност на Кандидата.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА


Специфична цел 1: Повишаване икономическата активност на МБАЛ Левски ЕООД, чрез разкриване на иновативни медицински практики в областта на физиотерапията.

Специфична цел 2: Създаване на условия за устойчива заетост в разкритите по проекта иновативни медицински практики, чрез обучения на безработни от рискови групи в община Левски.

Специфичните цели по проекта са адресирани от една страна към развитието на иновативни медицински услуги в областта на физиотерапията, които ще създадат предпоставка за стартиране и развитие на здравен/медицински туризъм в община Левски, както и за създаването на заетост в тази област. От друга страна са насочени към повишаване на местната предприемаческа активност чрез създаването, развитието и управлението на нов тип здравни услуги, атрактивни за групи пациенти от съседни и други региони на страната с определен тип заболявания, които се нуждаят от рехабилитация и физиотерапия от най-съвременен тип.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ


Продължително и безработни в предпенсионна възраст, младежи, млади майки, самотни родители, хора с увреждания, ниско квалифицирани лица, включително представители на ромско и турско малцинства, регистрирани в ДБТ-Левски.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА


slide 1
Image Slide 2
NIRVANA – терапевтична система с виртуална реалност
Image Slide 1
Солна терапия (Халотерапия)
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Дейност 1. Управление на проекта, информиране и публичност

Ефективно управление на проектните дейности, в съответствие с поставените цели, очаквани резултати в планирани срокове. Разпространение на проектните резултати за осигуряване на устойчивостта и надграждането им.

По време на изпълнение ще бъде информирана широката общественост за приноса на Програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на ФМ на EИП 2014 -2021 г. за подобряване на социално-икономическата среда в целевия регион на проекта.

Ще бъде популяризиран опита от изпълнението на проекта, финансиран от донорската програма, за подобряване на социално-икономическата среда в община Левски сред заинтересовани общности (регионални и общински ръководства от целевия регион на програмата, местни органи, прилагащи политики за регионално развитие, здравеопазване и заетост, НПО).

Ще бъде промотиран създадения проектен продукт – Центъра за иновативни рекреативни услуги към Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина” в МБАЛ Левски ЕООД – сред заинтересовани страни (пациенти и пациентски организации; професионални общности, работещи в областта на физиотерапията и в областта на здравния туризъм) –потенциални потребители на създадените по проекта иновативни физиотерапевтични услуги.

Дейност 2. Създаване на работни места в МБАЛ-Левски ЕООД  

В изпълнение на дейността ще бъде осигурена 12-месечна заетост на 4 безработни лица от рискови групи на местния пазар на труда в гр. Левски – бенефициенти на грантовата схема „Създаване на работни места”. Лицата ще бъдат назначени на работа в МБАЛ-Левски ЕООД на длъжност „Болногледач”. По време на работа наетите лица ще се обучават по професия „Болногледач“, специалност „Здравни грижи“. За улесняване на трудовата интеграция на наетите лица ще им бъде осигурено менторство от МБАЛ-Левски ЕООД за срок от 3 месеца.

Дейност 3. Инвестиция в иновативни подходи за развитие на местната заетост

В изпълнение на дейността ще бъде създаден Център за иновативни рекреативни услуги към Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина” на МБАЛ-Левски ЕООД.  Ще бъдат извършени строително-ремонтни дейности. В Центъра ще стартират два типа иновативни физиотерапевтични услуги: Рехабилитация с виртуална реалност (с терапевтичната система Nirvana)  и Солна терапия (Халотерапия). Проектният продукт има стратегически потенциал да привлича потребители на този тип услуги от други региони на страната. Развитието на иновативните физиотерапевтични услуги в МБАЛ-Левски ЕООД създава условия за стартиране на алтернативен (здравен) туризъм, както и за социално-икономическото развитие на общината.  В него ще бъдат разкрити 3 работни места по професия здравен асистент. Лицата ще бъдат назначени на работа в създадения Център на длъжност „Здраве асистент” за период от 12 месеца. По време на работа наетите лица ще се обучават по професия „Здравен асистент“, специалност „Здравни грижи“. За улесняване на трудовата интеграция на наетите лица ще им бъде осигурено менторство от МБАЛ-Левски ЕООД за период от 3 месеца.

Дейност 4. Обучения за безработни

Целта на дейността е да формира умения по дигитална компетентност и професионална квалификация по професиите „Здравен асистент“ и „Болногледач” на 7 бенефициенти по проекта, необходими за заетостта им в МБАЛ–Левски ЕООД.

Дейността ще протече през няколко етапа:

1. Информиране на потенциални бенефициенти за целите на проекта и личните ползи от включването им в проекта. Получаване на дигитална компетентност и професионална квалификация и включване в заетост, което- шансове за устойчива заетост в перспективния сектор на здравните услуги.

2. Включване на 20 безработни лица в Мотивационното обучение с цел адаптация към изискванията на пазара на труда – усвояване на умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа; за представяне пред работодател; за ползване на източници за информация за свободни работни места; за повишаване на активността при търсене на работа. 

3. Включване на подбраните 7 безработни лица в обучения по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”, с цел формиране на умения необходими за включването им в заетост по проекта.

4. Включване на 7 безработни лица от целевата група на проекта със завършено средно образование в обучения за придобиване на професионална квалификация, свързана с осигурената по проекта заетост, както следва:

4 лица ще се обучават по време на работа по професия „Болногледач“, специалност „Здравни грижи“;

3 лица ще се обучават по време на работа по професия „Здравен асистент“, специалност „Здравни грижи“.