3 април 2023

На вниманието на: ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Уважаеми дами/господа,

Информираме ви , че на 13.04.2023г. от 11:00 часа в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД, ет. 1,
Конферентна зала ще се проведе стартова пресконференция по проект BGLD-1.007-
0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни
физиотерапевтични услуги”. Събитието е насочено към постигане Общата цел и
Конкретна цел 1 на Комуникационния план – да информира широката общественост в
България и заинтересовани общности за приноса на Програма „Местно развитие,
намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” чрез Финансовия
механизъм на EИП 2014 – 2021 г. за намаляването на икономическите и социалните
неравенства в общини в неравностойно положение в България.

На стартовата пресконференция ще бъде дадена информация за стартиращия
проект на МБАЛ-Левски ЕООД, финансиран от Малката грантова схема „Създаване на
работни места”, Програмна област 10 „Местно развитие и намаляване на бедността” на
Програмата – прилагане на иновативен подход, насочен към стимулиране на
икономическата активност и създаване на 7 работни места, вкл. в разкритите по проекта
иновативни медицински услуги в областта на физиотерапията.

На събитието са поканени представители на местни печатни и електронни медии
за масова информация, представители на Община Левски, Областна администрация –
Плевен, Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – гр. Ловеч, Дирекция „Бюро по
труда“ – гр. Левски и заинтересовани лица.

С уважение,
Евгения Иванова
Ръководител проект

Категории: Новини