3 април 2023

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛЕВСКИ ЕООД, град Левски обявява 4 /четири/ свободни работни места за длъжността „Болногледач” в МБАЛ-Левски ЕООД, в изпълнение на проект BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”, по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места“

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

      1. Образование – средно;

      2. Изискван трудов стаж – няма;

     3.  Професионален опит – не се изисква.

ІІ. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

  1. Трудов договор – чл. 68, ал.1, т.1 – 12 месеца.
  2. Включване в обучение по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”, общо 30 уч.часа.Обучението се извършва в периода преди включване в заетостта.
  3. Включване в професионално обучение по професия  „Болногледач“, код 723020, специалност “ Здравни грижи”,код 7230201, ІІ ст. професионална квалификация, 660 уч. часа.Обучението се извършва повреме на заетостта.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  1. Заявление до Управителя;
  2. Автобиография;
  3. Копие на документа, удостоверяващ завършена степен на образование;
  4. Трудова книжка – копие;

* При подаване на копие на документ се представя и оригиналния документ – за сверяване

ІV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

 Документи се подават в деловодството на МБАЛ – Левски, всеки ден от 8.00 до 16.00 ч., в срок до 11.04.2023 г.

V. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Подборът ще се извърши на два етапа – по документи и индивидуални интервюта.

Евгения Иванова,

Ръководител проект

Този документ е създаден в рамките на Проект BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”, финансиран чрез Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от МБАЛ Левски ЕООД  и ИППОН ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Програмния оператор и/или на ФМ на ЕИП.

Категории: Новини