3 април 2023

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛЕВСКИ ЕООД, град Левски обявява 3 /три/ свободни работни места за длъжността „Здравен асистент” в МБАЛ-Левски ЕООД, в изпълнение на проект BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД

ОБЯВА

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЛЕВСКИ ЕООД, град Левски обявява 3 /три/ свободни работни места за длъжността „Здравен асистент” в МБАЛ-Левски ЕООД, в изпълнение на проект BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”, по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места“

І. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

      1. Образование – средно;

      2. Изискван трудов стаж – няма;

     3.  Професионален опит – не се изисква.

ІІ. ОСОБЕНОСТИ ПРИ ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

  1. Трудов договор – чл. 68, ал.1, т.1 – 12 месеца.
  2. Включване в обучение по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”, общо 30 уч.часа.Обучението се извършва в периода преди включване в заетостта.
  3. Включване в професионално обучение по професията „Здравен асистент“, код 723010, специалност “Здравни грижи”, код 7230101, ІІІ ст. професионална квалификация, 960 уч. часа.Обучението се извършва повреме на заетостта.

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  1. Заявление до Управителя;
  2. Автобиография;
  3. Копие на документа, удостоверяващ завършена степен на образование;
  4. Трудова книжка – копие;

* При подаване на копие на документ се представя и оригиналния документ – за сверяване

ІV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

 Документи се подават в деловодството на МБАЛ – Левски, всеки ден от 8.00 до 16.00 ч., в срок до 11.04.2023 г.

V. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Подборът ще се извърши на два етапа – по документи и индивидуални интервюта.

Евгения Иванова,

Ръководител проект

Този документ е създаден в рамките на Проект BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”, финансиран чрез Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от МБАЛ Левски ЕООД  и ИППОН ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Програмния оператор и/или на ФМ на ЕИП.

Категории: Новини