24 април 2023 г.

В изпълнение на Дейност 4 „Обучение на безработни“ по проекта в периода 13.04.2023г. – 20.04.2023 г. се проведе  мотивационно обучение на 20 безработни лица, регистрирани в Дирекция «Бюро по труда» – гр. Левски, разделени в две групи по 10 човека.

Обучението имаше за цел да формира умения за включване в пазара на труда и за търсене на работа, в т.ч. усвояване на умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа, начини на представяне пред работотдател, както и ползване на различни източници за информация за намиране на работа.

Мотивационното обучение се проведе  по предварително разработен график, учебна програма в рамките на 4 дни, за общо 30 учебни часа, подготвени от ИППОН ЕООД – партньор по проекта.

Методите на обучение, които преподавателите използваха бяха кратки лекции с презентация, ситуационни казуси, ролеви игри и групови дискусии.           В края на обучението всички участници изготвиха подробна професионална автобиографиция за търсене на работа с посочени цели, съответстващи на желанията им за трудова реализация. Можеха ясно да дефинират индивидуалния си план за действие при намиране на работа, писане на мотивационно писмо и явяване на интервю на работа. Проведени бяха изходни тестове с всяко обучаемо лице. В края на обучението всички обучаеми лица получиха Сертификати за успешно завършено Мотивационно обучение.